Gå til hovedindholdet

Behandlingsrådet godkendte den 9. juni 2022 analysedesignet for den større analyse vedr. glukosemonitoreringsmetoder.

Behandlingsrådet åbner nu op for muligheden for, at virksomheder med produkter inden for analysens afgrænsning har mulighed for at kvalificere analysedesignet med supplerende oplysninger.

Ved indsendelse af supplerende oplysninger og referencer skal dette gøres via Behandlingsrådets skema hertil.

Virksomheden skal fremsende alle referencer i to formater (begge formater skal anvendes, og de skal indeholde præcis de samme referencer):

  1. Virksomheden skal udfylde og sende ’Skema til kvalificering af analysedesign’.
  2. Virksomheden skal sende én samlet fil med alle referencer i Research Information Systems (RIS)-format.

Marker tydeligt, hvis der indgår upubliceret data heri, og bemærk, at data i givet fald skal være i overensstemmelse med Behandlingsrådets principper for anvendelse af upublicerede data.

Det udfyldte skema og den samlede RIS-fil skal sendes til kontakt@behandlingsraadet.dk med teksten ”Kvalificering analysedesign vedr. glukosemonitoreringsmetoder – [navn på produkt og firma]” 

Med afsæt i at kvalificeringen af nærværende analysedesign gennemføres hen over en periode, hvor der bliver afviklet ferie, ses der i dette konkrete tilfælde bort fra den sædvanlige frist på 14 dage. I stedet skal skemaet være Behandlingsrådet i hænde senest tirsdag den 9. august kl. 12.00. Efter denne dato vil der ikke være mulighed for at indsende supplerende oplysninger eller litteratur.

Den litteratur, virksomheden indsender, vil indgå i litteraturscreeningen på lige fod med den litteratur, som Behandlingsrådet identificerer i den systematiske litteratursøgning, forudsat at:

  1. Skemaet er udfyldt korrekt. Dvs. opfylder de kriterier, der er specificeret i skemaet.
  2. Samtlige referencer fra skemaet er indeholdt i den indsendte RIS-fil.

Er et eller flere af ovenstående kriterier ikke opfyldt, gennemgås de indsendte referencer ikke.

Se yderligere om Behandlingsrådets metoder vedrørende udarbejdelse af større analyser i Behandlingsrådets metodevejledning for større analyser.

Bemærk at bidragsydende virksomheder ikke skal forvente en orientering/begrundelse for, i hvilket omfang de indsendte bemærkninger har givet anledning til ændringer i analysedesignet samt begrundelse herfor. Bemærkningerne offentliggøres som udgangspunkt ikke, men de er ikke undtaget for agtindsigt. Derfor er det vigtigt at være tydelig, hvis der er dele af det indsendte materiale, der er fortroligt. Det endelige analysedesign vil altid være offentligt tilgængeligt på Behandlingsrådets hjemmeside.