Gå til hovedindholdet

Speciale:  Lungemedicin
Genstandsfelt:  Medicinsk udstyr
Ansøgertype:  Offentlig
Fagudvalg:  Fagudvalg for analyse af anvendelse af hjemme‐NIV (non‐invasiv ventilation) til KOL‐ patienter
Sidst opdateret: 04. juni 2024

Status:

Anbefaling

Afsluttet analyse

Offentliggjort den 14. februar 2024

Behandlingsrådets anbefaling:

Behandlingsrådet anbefaler behandling med non-invasiv ventilation (NIV) i hjemmet som supplement til standardbehandling til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom og en af følgende indikationer:

  • Persisterende respirationsinsufficiens (paCO2 >7kPa) og mere end to uger siden seneste akutte forværring 
  • > 3 NIV-krævende akutte forværringer inden for det seneste år 
  • Patienter som ikke kan aftrappes af NIV efter en akut forværring

Om anbefalingen:

Anbefalingen tager udgangspunkt i, at behandling med non-invasiv ventilation i hjemmet (hjemme-NIV) til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og klinisk indikation herfor medfører positive kliniske effekter i form af øget overlevelse, forbedret helbredsrelateret livskvalitet og forlænget tid til indlæggelseskrævende akut forværring. I tillæg øger hjemme-NIV patienters behandlingstilfredshed samt handlemuligheder og tryghed i hverdagen. Hverken patienter eller pårørende vurderer, at anvendelsen af hjemme-NIV udgør nogen væsentlig byrde i deres hverdag.

Rådet bemærker, at individuelle patientbehov og -forhold bør tages i betragtning ved tilbud om hjemme-NIV, og at behandlingen udgør et supplement til standardbehandling af KOL. Dertil bør behandlingsansvarlige sikre, at patienten er i sufficient standardbehandling, førend behandling med hjemme-NIV tilbydes. I overensstemmelse med vejledningen (KOL – LT-NIV) fra Dansk Lungemedicinsk Selskab understreger Rådet, at hjemme-NIV udelukkende bør tilbydes til patienter med KOL og klinisk indikation herfor.

Rådet gør opmærksom på, at budgetkonsekvensanalysen udelukkende beskriver regionale udgifter til hjemme-NIV. Budgetkonsekvensanalysen indikerer regionale besparelser over en femårig periode ved en positiv anbefaling, men Rådet understreger, at underliggende udgifter til behandling af KOL i regionalt eller kommunalt regi ikke er medtaget.

Rådet vurderer, at kvaliteten af evidensen er tilfredsstillende indenfor Klinisk effekt og sikkerhed. Dertil bemærkes, at antallet af studier er begrænset, hvorfor Rådet anbefaler, at regionerne fremadrettet monitorerer den kliniske effekt og sikkerhed og anvendelsen af hjemme-NIV i dansk praksis. De øvrige perspektiver er primært belyst via nyindhentet empiri og målrettede analyser. Rådet vurderer, at det samlede evidensgrundlag er tilstrækkelig til at understøtte Rådets anbefaling.

Samlet set vurderer Rådet, at behandling med hjemme-NIV til patienter med KOL og klinisk indikation herfor skaber værdi relativt til de økonomiske konsekvenser ved dets anvendelse.

Status for vurdering af analyseforslag

Forslag

Analyse

Anbefaling

Forslag

Aktivitet
Indsendelse af analysetema
Behandlet 29. april 2022. 
Rådet kvalificerer temaet
Behandlet 09. juni 2022. 
Danske Regioners bestyrelse udvælger analysetemaet
Behandlet 29. september 2022. 
Rådet igangsætter udpegning af fagudvalg
Behandlet 04. oktober 2022. 
Nedsættelse af fagudvalg gennemført
Behandlet 19. december 2022. 

Analyse

Aktivitet
Rådet godkender analysespecifikation og igangsætter analysen
Behandlet 01. februar 2023. 

Du finder analysespecifikationen her

Analysedesign offentliggøres til kvalificering
Behandlet 11. maj 2023. 

Behandlingsrådet har godkendt analysedesignet. Analysedesignet er åbent for kvalificering fra 16. maj 2023 til den 5. juni 2023 kl. 12. Du finder analysedesignet her.

Kvalificeringsproces for analysedesign er afsluttet
Behandlet 23. juni 2023. 

Endeligt analysedesign er offentliggjort. Fagudvalget og sekretariatet udarbejder analyserapport.

Lukket høring af analyserapport igangsat
Behandlet 14. december 2023. 

Du finder høringssvarene her

Lukket høringsperiode afsluttet
Behandlet 08. januar 2024. 

Du finder høringsnotatet her

Anbefaling

Aktivitet
Behandlingsrådet afgiver anbefaling ud fra analyserapporten
Behandlet 08. februar 2024. 

Du finder anbefalingen her.

Analyserapport og anbefalingsresume offentliggøres
Behandlet 13. februar 2024. 

Du kan finde analyserapporten her, bilag til analyserapporten her og anbefalingen her

Fagudvalg

Dette er fagudvalg for analyse af anvendelse af hjemme‐NIV (non‐invasiv ventilation) til KOL‐ patienter.

Du finder kommissorium for fagudvalg vedr. hjemme-NIV her.

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Du finder retningslinjer for diæter, honorar og anden mødeforplejning her.

Formand

Navn Indstillet af
Jon Torgny Wilcke
overlæge, klinisk lektor
LVS

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Jesper Carlsen
Medicotekniker
Region Hovedstaden
Linda Uhre Jørgensen
Oversygeplejerske
Region Sjælland
Pia Ravnsbæk Bjærge
Sygeplejefaglig konsulent
Kommunernes Landsforening (KL)
Camilla Lauridsen
Udbudsjurist (på barsel fra 19/12-23)
RFI
Eline Gantzhorn
Overlæge
Region Syddanmark
Barbara Cristina Brocki
Fysioterapeut, PhD
Region Nordjylland
Tine Sonne
Klinisk Sygeplejespecialist
Region Hovedstaden
Jesper Lykkegaard
Klinisk professor
Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)
Charlotte Rossau
Overlæge
Region Midtjylland
Anne Lise Gregersen
pensionist
Danske Patienter
Camilla Hjerrild
Udbudsjurist
RFI