Gå til hovedindholdet

Til hver evaluering og analyse, som foretages af Behandlingsrådet, vil der blive oprettet et fagudvalg. Fagudvalget definerer rammen og omfanget for evalueringen eller analysen af enhver sundhedsteknologi, som Behandlingsrådet har igangsat. 

Fagudvalget har til opgave at fremstille to væsentlige dokumenter, som danner fundament for evalueringer af sundhedsteknologier i Behandlingsrådet:  

  • Fagudvalget fremstiller som det første et evalueringsdesign. Dette er den metode og det undersøgelses-spørgsmål, som ansøger skal følge, når ansøgningen for en sundhedsteknologi skal udarbejdes og indsendes til fagudvalget.  
     
  • På baggrund af ansøgningen for sundhedsteknologien udarbejder fagudvalget en evalueringsrapport. Denne rapport opsummerer væsentlige delkonklusioner for sundhedsteknologien samt beskriver overensstemmelsen mellem metoden beskrevet i evalueringsdesignet og ansøgningen. Ansøger har mulighed for at komme med et kort høringssvar til evalueringsrapporten, inden den overleveres til Behandlingsrådet.  

Undervejs i evalueringer og analyser vil Behandlingsrådets sekretariat bistå de enkelte fagudvalg med de nødvendige kompetencer til udarbejdelse af væsentlige sagsdokumenter.  

Udpegning til fagudvalg 

For hvert fagudvalg udpeges en fagudvalgsformand. Formanden indstilles af De Lægevidenskabelig Selskaber (LVS) eller i særlige tilfælde af enten Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) eller Behandlingsrådet.  

I visse tilfælde, hvor sundhedsteknologien forventes at have påvirkning på andre sektorer f.eks. den kommunale sektor, kan det være relevant at have repræsentanter med fra disse sektorer eller særlige organisationer. 

Som sundhedsprofessionel – læge, sygeplejerske, fysioterapeut m.v. – eller anden faglig ekspert, kan du blive indstillet til at deltage i et fagudvalg, hvis genstandsfelt er relevant for din faglighed og ekspertise. Det er Regionerne, som har ansvaret for at indstille de nødvendige fagligheder til de enkelte fagudvalg. Afhængig af teknologiens genstandsfelt kan det også være relevant at inddrage faglige eksperter indenfor medico-teknik og/eller sundhedsteknologi.  

Patienter eller patientrepræsentanter, som deltager i fagudvalgene, udpeges af Danske Patienter eller af Danske Handicaporganisationer. Patientrepræsentation i fagudvalgene er en vigtig del i evalueringen af sundhedsteknologi. Inden deltagelse i fagudvalgene vil patienter og patientrepræsentanter blive forberedt af Behandlingsrådets sekretariat til at indtræde og deltage i fagudvalgets arbejde på lige fod med de sundhedsprofessionelle.  

Forud for fagudvalgets arbejde med den enkelte evaluering eller analyse, vil fagudvalgsmedlemmerne modtage et kommissorium, som er godkendt af Rådet, der nærmere beskriver fagudvalgets medlemmer samt opgaver. Derudover vil fagudvalgets medlemmer modtage en dokumentpakke med alt relevant materiale for fagudvalgsarbejdet og den pågældende sundhedsteknologi.  


Alle tidligere og nuværende kommissorier for fagudvalgene kan findes her

Du kan finde Behandlingsrådets retningslinjer for diæter, honorar, anden mødeforplejning mv. her.