Gå til hovedindholdet

Behandlingsrådets fagudvalg er som udgangspunkt midlertidige udvalg og vil blive nedsat, når der  igangsættes nye evalueringer af sundhedsteknologi og ved udarbejdelse af større analyser.  

Opgaver  

Som udgangspunkt har hvert fagudvalg de samme opgaver – der skal udarbejdes et evalueringsdesign og en evalueringsrapport for hver evaluering. Evalueringsdesignet har til formål at fastlægge hvilket undersøgelsesspørgsmål og metoder, som ansøger skal gøre brug af. Evalueringsrapporten har til formål at opsummere væsentlige pointer fra ansøgers arbejde. Disse to dokumenter skal udarbejdes i fagudvalget på bestemte tidspunkter undervejs i en evaluering.  

Opgavernes omfang vil variere alt afhængig af dét genstandsfelt, som sundhedsteknologien falder ind under. Det er forventeligt, at en evaluering af f.eks. en ny generation hjerteklapper vil være mere omfangsrig end f.eks. ortopædiske skoindlæg. Det samme er gældende for analyser. Hvert fagudvalg vil kun forholde sig til enten én evaluering eller én analyse ad gangen. 

Deltagelse og omfang 

Som fagudvalgsmedlem kan man forvente at skulle deltage i 3-4 fagudvalgsmøder hen over 4-7 måneder. Erfaringer fra Medicinrådet viser, at fagudvalgets medlemmer kan forvente at bruge mellem 6-15 timer i forbindelse med afholdelse af fagudvalgsmøder (transporttid ikke medregnet). Dette tidsforbrug dækker over forberedelse og gennemlæsning af materiale forud for møderne samt selve afholdelsen af møderne. 

For fagudvalgsformændene vil tidsforbruget formentligt ligge i den høje ende af ovenstående estimat. Som fagudvalgsformand vil man ligeledes deltage i formøder med sekretariatet, som ligger forud for de 3-4 møder i fagudvalget.  

Møderne i fagudvalget kan afholdes enten fysisk eller virtuelt. Det første møde i fagudvalget vil være et fysisk møde, mens de resterende kan afholdes virtuelt, ligesom møderne kan være kortere møder eller heldagsmøder.  

I slutningen af en evaluering vil fagudvalgsformanden præsentere fagudvalgets arbejde på et givent rådsmøde.  

Bistand fra sekretariatet  

Sekretariatet vil understøtte de enkelte fagudvalgs arbejde i form af projektledelse og bidrager med relevante kompetencer inden for f.eks. sundhedsøkonomi, litteratursøgning og biostatistik.  

Sekretariatet varetager en stor del af det forberedende arbejde forud for møderne i fagudvalget. Sekretariatet udarbejder udkast til de dokumenter, evalueringsdesign og evalueringsrapport, som fagudvalget drøfter og validerer på møderne. Dermed er selve skrivearbejdet for fagudvalgets medlemmer minimalt. Sekretariatet faciliterer hele processen og har det metodemæssige ansvar for fagudvalgets arbejde.

Pga. tidskravet for Behandlingsrådets anbefalinger er sekretariatet meget opmærksom på tidlig planlægning af fagudvalgets møder.