Gå til hovedindholdet

I Behandlingsrådets fagudvalg indgår to patientrepræsentanter, som udpeges af Danske Patienter og af Danske Handicaporganisationer. Patientrepræsentanter inddrages, da de har en værdifuld og unik viden om patientrelevante forhold, som ikke nødvendigvis belyses på anden vis i fagudvalgene.

Opgaver 

Patientrepræsentanternes opgave er at bidrage med både det individuelle, erfaringsbaserede patientperspektiv samt mere generel viden om patienters oplevelser og behov. De skal derfor bidrage med en viden, som de fag- og sundhedsprofessionelle ikke har.  

Patientrepræsentanter forventes at give deres input ved udarbejdelse af evalueringsdesign, herunder ved udvælgelse og vægtning af de effektmål, som er relevante for evaluering af sundhedsteknologien. Ligeledes deltager patientrepræsentanterne i udarbejdelsen af evalueringsrapporten. 

Slutteligt for en evaluering, vil patientrepræsentanten deltage sammen med fagudvalgsformanden og en medarbejder fra Behandlingsrådets sekretariat, når evalueringsrapporten skal forelægges Rådet. 

Deltagelse på fagudvalgsmøder 

Forud for første møde i fagudvalget vil udpegede patientrepræsentanter skulle deltage i et introduktionskursus afholdt af Behandlingsrådets sekretariat. Kurset forventes afholdt som virtuelt møde af ca. to timers varighed. Mødet vil blandt andet inkludere en introduktion til Behandlingsrådet, orientering om mødeform og mødekadence for fagudvalgsmøderne, opgaven som patientrepræsentant mv. 

Udover introduktionskurset vil sekretariatets projektteam, forud for de enkelte fagudvalgsmøder, afholde et formøde med patientrepræsentanterne med fokus på dagsordenspunkterne og afklare eventuelle spørgsmål. 

Under fagudvalgsmøderne har fagudvalgsformanden et særligt ansvar ift. at sikre inddragelse af patientrepræsentanterne. Derudover vil patientperspektivet være et særskilt punkt på dagsordenen på lige fod med de øvrige perspektiver (klinisk effekt og sikkerhed, organisation og sundhedsøkonomi).  

Patientinddragelse og habilitet 

Patientrepræsentanter indgår i fagudvalgene på lige fod med de øvrige medlemmer. Det betyder blandt andet, at de har tavshedspligt og underlagt samme habilitetsregler som for øvrige fagudvalgsmedlemmer. Patientrepræsentantens egen sygdom, interesse i et sygdomsområde eller medlemskab af patientforening vil som udgangspunkt ikke medføre inhabilitet.

Patientrepræsentantens syn på de givne sager kan være relevant for behandlingen i udvalget, så længe patientrepræsentanten fremstår uvildig og upartisk. 

Er du udpeget som patientrepræsentant til et fagudvalg i Behandlingsrådet, og har du spørgsmål? 

Tag fat i din kontaktperson fra projektgruppen eller kontakt sekretariatet på kontakt@behandlingsraadet.dk