Gå til hovedindholdet

Speciale:  Radiologi
Genstandsfelt:  Medicinsk udstyr
Ansøgertype:  Offentlig
Fagudvalg:  Fagudvalg for analyse af håndholdt ultralydsudstyr til point-of-care undersøgelser i akutmodtagelsen
Sidst opdateret: 17. maj 2024

Status:

Anbefaling

Afsluttet analyse

Offentliggjort den 01. februar 2023

Behandlingsrådets anbefaling:
Behandlingsrådet kan med udgangspunkt i analysen af håndholdte pocket-sized ultralydsscannere til point-of-care undersøgelser af patienter i akutmodtagelsen ikke anbefale en generel implementering af håndholdte ultralydsscannere.

Om anbefalingen:
Anbefalingen tager udgangspunkt i, at der på det foreliggende grundlag ikke kan ses en
samlet merværdi for anvendelsen af håndholdte ultralydsscannere sammenlignet med
ikke-håndholdte ultralyds-scannere, da litteraturstudiet indikerer usikkerhed særligt omkring risiko for falsk negative fund. Behandlingsrådet påpeger, at dette er af særlig vigtighed i en akutmedicinsk setting.

Behandlingsrådet erkender, at der sker en hastig teknologisk udvikling på området, og at
der er elementer vedrørende brugen af de håndholdte ultralydsscannere, der med fordel kan
undersøges nærmere. Under alle omstændigheder er ultralydsundersøgelser i akutmodtagelsen en del af en samlet diagnostisk proces, som består af den objektive undersøgelse, optagelse af patientens sygehistorie samt eventuelle parakliniske undersøgelser.

Behandlingsrådet anerkender, at der kan være lokale forhold, der kan tale for brugen af
håndholdte ultralydsscannere, og anerkender ligeledes at teknologien i en vis udstrækning
er implementeret i daglig brug i visse akutmodtagelser. Behandlingsrådet anbefaler, at eventuel brug af de håndholdte ultralyds-scannere skal ses som en del af afdelingernes samlede kapacitet af ultralydsapparater.

Behandlingsrådet ønsker at understrege vigtigheden af, at data fra de håndholdte ultralydsscannere dokumenteres og overføres til patientadministrative systemer med henblik på patientsikkerhed og oplæring. Desuden bemærker Behandlingsrådet, at der i akutmodtagelser bør være en generel opmærksomhed på, om anvendelsen af håndholdte ultralydsscannere kan øge risikoen for dobbelt- eller triplediagnostik.

Gyldighedsperiode: Med nuværende grundlag er anbefalingen gældende til 1. kvartal i 2025,
da teknologien udvikles løbende, og det formodes, at flere kliniske studier og lokale erfaringer med
teknologien kan påvirke evidensgrundlaget væsentligt

Analysetemaet blev oprindeligt indstillet af Odense Universitetshospital.

Status for vurdering af analyseforslag

Forslag

Analyse

Anbefaling

Forslag

Aktivitet
Indsendelse af analysetema
Behandlet 25. august 2021. 
Rådet kvalificerer temaet
Behandlet 29. september 2021. 
Danske Regioners bestyrelse udvælger analysetemaet
Behandlet 14. oktober 2021. 
Sekretariatet udarbejder analyseforslag
Behandlet 02. december 2021. 

Analyse

Aktivitet
Rådet igangsætter analysen
Behandlet 09. december 2021. 
Sekretariatet igangsætter nedsættelse af fagudvalg
Behandlet 09. december 2021. 
Nedsættelse af fagudvalg gennemført
Behandlet 28. februar 2022. 

Du kan se fagudvalget for analyse af håndholdt ultralydsudstyr til point-of-care undersøgelser i akutmodtagelsen her.

Sekretariatet og fagudvalget påbegynder udarbejdelsen af analysedesignet
Behandlet 09. marts 2022. 
Analysedesign offentliggøres til kvalificering
Behandlet 19. maj 2022. 

Kvalificeringsperioden gennemført med afslutning den 2. juni 2022

Endeligt analysedesign offentliggøres
Behandlet 16. juni 2022. 

Du finder det endelige analysedesign her.

Lukket høring af analyserapport igangsat
Behandlet 16. december 2022. 

Du finder høringssvarene her.

Lukket høringsperiode afsluttet
Behandlet 13. januar 2023. 

Du finder høringsnotatet her.

Anbefaling

Aktivitet
Behandlingsrådet afgiver anbefaling ud fra analyserapporten
Behandlet 01. februar 2023. 

Du finder anbefalingsresumeet her

Analyserapport og anbefalingsresume offentliggøres
Behandlet 06. februar 2023. 

Du kan finde analyserapporten her, bilag til analyserapporten her, og anbefalingsresumeet her.

Fagudvalg

Dette er fagudvalget for analyse af håndholdt ultralydsudstyr til point-of-care undersøgelser i akutmodtagelsen. 

Det har ikke været muligt at udpege patientrepræsentanter.

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Du kan finde procesoversigten for analyse af kunstig intelligens (AI) ved koloskopi her

Du finder kommissorium for fagudvalget for analyse af håndholdt ultralydsudstyr til point-of-care undersøgelser i akutmodtagelsen her.

Du finder retningslinjer for diæter, honorar og anden mødeforplejning her.

Formand

Navn Indstillet af
Ole Graumann
Overlæge, klinisk lektor, PhD
Dansk Radiologisk Selskab

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Elisa Hoffmeister Worthington
Læge
Region Nordjylland
Jesper Wamberg
Afsnitsansvarlig overlæge
Region Hovedstaden
Peter Romme
Ovl.
Region Sjælland
Jesper Weile
Læge, Ph.d., Lektor
Region Midtjylland
Stefan Posth
Overlæge
Region Syddanmark
Thomas Flege
Medicotekniker
Region Nordjylland
Dorthe Furstrand
Læge
Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)
Steffan Stuhr Petersen
Regional Indkøber
Region Syddanmark