Gå til hovedindholdet

Speciale:  Øre-, næse-, -halsområdet Kæbekirurgi Lungemedicin Neurologi Anæstesi Odontologi Søvnmedicin
Genstandsfelt:  Medicinsk udstyr
Ansøgertype:  Offentlig
Fagudvalg:  Fagudvalg for analyse af behandling af obstruktiv søvnapnø
Sidst opdateret: 04. juni 2024

Status:

Anbefaling

Afsluttet analyse

Behandlingsrådets anbefaling

Mild OSA* (5 ≤ AHI** < 15): Behandlingsrådet anbefaler ingen aktiv behandling.

Moderat OSA (15 ≤ AHI < 30): Behandlingsrådet anbefaler behandling med Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) og Mandibular Advancement Device (MAD). Til patienter med positionsbetinget OSA, der ikke kan medvirke til CPAP eller MAD, anbefaler Behandlingsrådet positionsbehandling.

Svær OSA (AHI ≥ 30): Behandlingsrådet anbefaler behandling med CPAP og MAD

Kirurgiske behandlingsmuligheder:

Behandlingsrådet anbefaler, at patienter med moderat til svær obstruktiv søvnapnø (OSA), og den rette kirurgiske indikation, kan behandles med bløddelskirurgi herunder tonsillektomi, mandel-/ganekirurgi eller tunge-/strubelågskirurgi.

Behandlingsrådet anbefaler, at Maxillomandibular advancement surgery (MMA) og Upper Airway Stimulation (UAS) kun tilbydes til stærkt selekterede patienter med moderat til svær OSA, der har afprøvet andre behandlingsmuligheder uden succes.

Behandlingsrådet anbefaler at kirurgisk behandling kun sker efter specialistvurdering, hvor der er klare indikationer på at kirurgi kan være effektfuld i henhold til kliniske retningslinjer.

*Obstruktiv søvnapnø (OSA) er en søvnrelateret respirationssygdom, der er karakteriseret ved gentagne vejrtrækningspauser (apnøer) eller -nærpauser (hypopnøer) under søvn, som skyldes hel eller delvis obstruktion af de øvre luftveje.

**Apnø-hypopnø index (AHI), der angiver antal af apnøer og hypopnøer per times nattesøvn, og samtidig udtrykker svær-hedsgrad af sygdommen.

Om anbefalingen

Anbefalingen tager udgangspunkt i, at Rådet ser potentiale for et mere omkostningseffektivt behandlingsområde for patienter med OSA end i dag. Rådet anerkender, at evidensen afspejler et behov for at have forskellige ligeværdige behandlingsmuligheder tilgængelige i valget af rette behandling til rette patient på rette indikation. Rådet vurderer at flere behandlinger til patienter med OSA har positive kliniske effekter og giver patienterne mulighed for, at bibeholde et aktivt liv og eventuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Rådet konstaterer, at organisering af de enkelte behandlingsforløb er uens på tværs af landet. Rådet opfordrer derfor til, at implementering af nærværende anbefaling understøttes af en klinisk retningslinje, der skal skabe lige adgang til behandling og en højere grad af ensartede behandlingsforløb for patienter med OSA i Danmark. Rådet vurderer, at en ensretning af tilbuddene på tværs af landet kan lede til mindre spild af sundhedsvæsenets ressourcer. Rådet opfordrer derfor til, at en klinisk retningslinje har fokus på at systematisere udrednings- og behandlingsforløb for patienter med OSA samt indeholder strategi for valg af behandling til den enkelte patient med henblik på at skabe en effektiv førstevalgsbehandling.

Rådet gør opmærksom på, at der som følge af den eksisterende registreringspraksis er stor usikkerhed forbundet med data vedrørende antallet af patienter med OSA i Danmark. Resultatet af budgetkonsekvensanalysen skal ses i dette lys og bør desuden ses i sammenhæng med de udførte sundhedsøkonomiske analyser.

Mild OSA

Anbefalingen for patienter med mild OSA, tager udgangspunkt i, at den kliniske evidens ikke understøtter effekten af behandling med enten CPAP eller MAD.

Moderat og svær OSA

Anbefalingen for patienter med moderat og svær OSA tager udgangspunkt i, at den kliniske evidens viser at CPAP, MAD samt positionsbehandling medfører positive kliniske effekter i form af reduceret oplevet dagstræthed og reduceret sværhedsgrad af OSA. Effekten for positionsbehandling er primært undersøgt i patienter med moderat søvnapnø, hvorfor denne behandlingsmulighed kun anbefales til patienter med moderat OSA. Evidensen understreger, at CPAP og MAD er de klinisk mest effektfulde non-invasive behandlingstilbud til patienter med moderat til svær OSA. I tillæg vurderer Rådet, at behandling med CPAP og MAD er de mest omkostningseffektive non-invasive behandlinger til patienter med moderat til svær OSA. Rådet vurderer samtidig, at positionsbehandling kan udgøre en omkostningseffektiv behandling til patienter med positionsbetinget OSA.

Kirurgiske behandlinger

Rådet vurderer at de sundhedsøkonomiske analyser afspejler fordele ved en kurativ behandling med de kirurgiske indgreb. De kirurgiske indgreb er dog samtidig behæftet med større risici for patienterne, hvorfor valget af rette behandling bør bero sig på individuelle patientforhold, herunder anatomi, alder og livsstil. Generelt viser bløddelskirurgi (herunder mandel-/ganekirurgi, tunge-/strubelågskirurgi og multi-level kirurgi) god klinisk effekt og omkostningseffektivitet. MMA og UAS bør på grund af evidensgrundlaget, betydelige omkostningsniveau samt de omfattende og risikofyldte patientforløb kun tilbydes stærkt selekterede patienter, der har den rette indikation og har afprøvet andre behandlingsmuligheder uden succes.

Status for vurdering af analyseforslag

Forslag

Analyse

Anbefaling

Forslag

Aktivitet
Indsendelse af analysetema
Behandlet 29. april 2022. 
Rådet kvalificerer temaet
Behandlet 09. juni 2022. 
Behandlingsrådet udvælger dette analysetema i en revideret udgave som behandling af obstruktiv søvnapnø
Behandlet 10. november 2022. 
Rådet igangsætter udpegning af fagudvalg
Behandlet 10. november 2022. 
Nedsættelse af fagudvalg gennemført
Behandlet 02. marts 2023. 

Analyse

Aktivitet
Rådet godkender analysespecifikation og igangsætter analysen
Behandlet 11. maj 2023. 

Du finder analysespecifikationen her

Analysedesign offentliggøres til kvalificering
Behandlet 22. juni 2023. 

Behandlingsrådet har godkendt analysedesignet. Analysedesignet er åbent for kvalificering fra 27. juni 2023 til den 11. august 2023 kl. 12. Du finder analysedesignet her.

Kvalificeringsproces for analysedesign er afsluttet
Behandlet 11. august 2023. 
Endeligt analysedesign er offentliggjort
Behandlet 07. september 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet udarbejder analyserapport

Anbefaling

Aktivitet
Behandlingsrådet afgiver anbefaling ud fra analyserapporten
Behandlet 16. maj 2024. 

Du finder anbefalingen her.

Analyserapport og anbefalingsresume offentliggøres
Behandlet 27. maj 2024. 

Du kan finde analyserapporten her, bilag til analyserapporten her og anbefalingen her.

Fagudvalg

Dette er fagudvalget for analyse af behandling af obstruktiv søvnapnø.

Habilitetserklæringer på fagudvalgsmedlemmer kan findes her.

Du finder kommissorium for fagudvalg vedr. analyse af behandling af obstruktiv søvnapnø her.

Du finder retningslinjer for diæter, honorar og anden mødeforplejning her.

Formand

Navn Indstillet af
Eva Kirkegaard Kiær
Overlæge, ph.d.
Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi Hoved- & Halskirurgi (DSOHH), LVS

Fagudvalgsmedlemmer

Navn Udpeget af
Jørn Sørensen
Formand
Danske Patienter
Anette Krongaard Petersen
Administrativ medarbejder, Dansk Søvnapnø Forening
Danske Patienter
Solveig Rosenørn
Sygeplejerske
Region Hovedstaden
Poul Jennum
Professor, overlæge, dr.med.
Region Hovedstaden
Preben Homøe
Professor, ledende overlæge
Region Sjælland
Thorkild Brandtberg Knudsen
Overtandlæge
Region Sjælland
Eline Gantzhorn
Overlæge
Region Syddanmark
Rikke Salomon
Klinisk sygeplejespecialist
Region Syddanmark
Jannik Bertelsen
Afdelingslæge, ph.d.
Region Midtjylland
Helle Laursen
Speciale ansvarlig sygeplejerske
Region Midtjylland
Henrik Jacobsen
Cheflæge
Region Nordjylland
Janek Dalsgaard Jensen
Cheftandlæge
Region Nordjylland
Torben Severinsen
Category Manager
Region Syddanmark