Gå til hovedindholdet
OUH 7

Den 8. februar afgav Behandlingsrådet anbefalinger vedrørende brug af non-invasiv ventilation i hjemmet til behandling af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom og indikation herfor, brug af guidet, internetbaseret kognitiv adfærdsterapi til behandling af voksne med let eller moderat depression, og øget brug af non-operativ behandling af håndledsbrud hos patienter over 65 år

Behandlingsrådet afsluttede torsdag den 8. februar sin første evaluering. Her kunne Rådet afgive en positiv anbefaling i evalueringen af brug af gips som behandling af distale radiusfrakturer, håndledsbrud, hos patienter over 65 år. En anbefaling, der betyder, at man fremover skal lave færre indgribende operationer. 

- Her er der tale om en anbefaling, der i den grad kan understøtte arbejdet med prioritering i sundhed. Evalueringen viser, at gips har lige så god effekt som operationer i behandlingen af patienter over 65 år. Derudover er behandling med gips mindre ressourcekrævende, så der frigives mere tid både blandt personale og på operationsstuer, fortæller Michael Dall, formand for Behandlingsrådet, og fortsætter:

- Hvis vi antager, at der årligt kan omlægges cirka 1.000 operationer til gips, kan der spares i omegnen af ni millioner kroner hvert år, når Behandlingsrådets anbefaling er implementeret. På den måde frigøres ressourcer, som vi kan bruge i et trængt sundhedsvæsen - Og umiddelbart er min vurdering, at den potentielle besparelse ovenikøbet er til den konservative side.

Dermed anbefaler Behandlingsrådet, at man ændrer klinisk praksis til et øget brug af non-operativ behandling ved håndledsbrud for visse patienttyper. 

Læs Behandlingsrådets anbefaling vedrørende non-operativ behandling af distale radiusfrakturer hos patienter over 65 år her. 

To afsluttede analyser

To større analyser, som undersøger grundlæggende spørgsmål om behandlingsregimer, tilgange til eller organisering af behandlinger, resulterede også i nye anbefalinger ved februars rådsmøde. Analyserne udmøntede sig i to nye anbefalinger, herunder: Behandlingsrådet anbefaler brug af non-invasiv ventilation i hjemmet (kaldet hjemme-NIV) til behandling af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og indikation herfor, men anbefaler ikke en udvidelse af brug af guidet, internetbaseret kognitiv adfærdsterapi til behandling af voksne med let eller moderat depression.

- Vi er glade for, at vi nu kan afgive to anbefalinger og se de effekter, anbefalingerne kommer med, når de implementeres. Vi har for eksempel afgivet en positiv anbefaling af hjemme-NIV, der er en behandling, der forbedrer hverdagen for en patientgruppe: Her er der evidens for, at teknologien medfører positive kliniske effekter i form af øget overlevelse, forbedret helbredsrelateret livskvalitet og forlænget tid til indlæggelseskrævende akut forværring. I tillæg øger det patienternes behandlingstilfredshed, handlemuligheder og tryghed i hverdagen, siger Michael Dall. 

Behandlingsrådets anden anbefaling lyder som følgende:  Behandlingsrådet anbefaler, at brugen af guidet, internetbaseret kognitiv adfærdsterapi til behandling af voksne med let eller moderat depression ikke udbredes yderligere.

- På baggrund af de studier, vi har set, kan vi ikke konkludere, om internetbaseret kognitiv adfærdsterapi fungerer lige så godt, ligeværdigt eller dårligere end både samtaleterapi ved egen læge og kognitiv adfærdsterapi ved en psykolog. Derfor anbefaler vi ikke, at man udbreder denne løsning yderligere, før den er undersøgt nærmere. Dog anbefaler vi ikke, at  det eksisterende tilbud fjernes, da det udvider udvalget af behandlinger og afhjælper eventuelle ventelister, fortæller Michael Dall.

Rådets anbefalinger på baggrund af analyserne

Dermed anbefaler Behandlingsrådet, at behandling med hjemme-NIV tilbydes som supplement til standardbehandling til patienter med KOL og indikation herfor i hele landet.

Læs Behandlingsrådets anbefaling vedrørende non-invasiv ventilation i hjemmet til behandling af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom her.

Behandlingsrådet anbefaler, at brugen af guidet, internetbaseret kognitiv adfærdsterapi til behandling af voksne med let eller moderat depression ikke udbredes yderligere.

Læs Behandlingsrådets anbefaling vedrørende guidet, internetbaseret kognitiv adfærdsterapi til behandling af voksne med let eller moderat depression her. 

Hele vejen rundt om teknologien

Når Behandlingsrådet afgiver anbefalinger, sker det på baggrund af en rapport, som er udarbejdet af det nedsatte fagudvalg. Her afdækkes Patientperspektivet, Organisatoriske implikationer, Klinisk effekt og sikkerhed, samt Sundhedsøkonomi, så anbefalingen baserer sig på en grundig gennemgang af teknologierne.

- Vi er glade for den store indsats, som fagudvalgene lægger i deres rapporter – på den måde står anbefalingerne på skuldrene af evidens og solid faglig viden både fra patienter og fagpersoner. Dermed sikrer vi os, at vores anbefalinger rummer et 360 graders blik på teknologien, så sundhedsvæsenet på baggrund af anbefalingerne kan prioritere – og få mere sundhed for pengene, siger Michael Dall.

Behandlingsrådets anbefalinger bliver nu overleveret til Tværregionalt Forum, som koordinerer og understøtter implementeringen af anbefalingerne på tværs af regionerne.