Gå til hovedindholdet

Indstilling af analysetema

Behandlingsrådet har den 6. februar 2024 udsendt materiale til indstilling af analysetema til regioner og hospitalsledelser. Materialet består af et indstillingsskema samt et følgebrev, der beskriver processen omkring indstillingen og udvælgelsen af analysetemaer for Behandlingsrådets kommende analyser. 

Ønsker du at indstille et analysetema, kan du finde både indstillingsskema og følgebrev nedenfor. Det er udelukkende regioner og hospitalsledelser, der har mulighed for at indstille et analysetema. Bemærk at deadline for indsendelse af analysetema er 25. april 2024. 

 Større analyser i Behandlingsrådet 

Processen for arbejdet med de større analyser består ligesom ved evalueringerne af tre overordnede faser: 

  1. Forslagsfase
  2. Analysefase
  3. Implementeringsfase

De tre faser er kort beskrevet nedenfor. 

Forslagsfasen 

I forslagsfasen har regioner og hospitalsledelser mulighed for at indstille analysetemaer til Behandlingsrådets sekretariat til det kommende års analyser. Analysetemaerne behandles indledningsvist på Rådsmøde i Behandlingsrådet, og sendes efterfølgende til Danske Regioners Bestyrelse, som udvælger 2-3 temaer, der danner rammen for det kommende års analysearbejde i Behandlingsrådet.  

Analysefasen 

Analysefasen indledes med nedsættelsen af et fagudvalg. Efterfølgende samarbejder fagudvalget med Behandlingsrådets sekretariat om at udarbejde en analysespecifikation, hvori rammerne for arbejdet udspecificeres. Når analysespecifikationen er godkendt af Rådet udarbejder fagudvalget i samarbejde med sekretariatet et analysedesign for, hvordan analysen skal udarbejdes. Analysedesignet offentliggøres til kvalificering, hvor virksomheder med produkter inden for analysens afgrænsning har mulighed for dels at gøre opmærksomme på produkter, der ligger inden for analysens rammer, og dels har mulighed for at indsende relevante studier om deres produkt. Dernæst udarbejdes selve analysen. Når analysen er færdig, sendes den i høring blandt regionerne og blandt de virksomheder, der har produkter der indgår i analysen. Virksomhederne har i den forbindelse mulighed for at påpege eventuelle faktuelle fejl om deres produkt. Når høringsfasen er forbi og den endelige analyse foreligger, kan Rådet træffe sin anbefaling.  

Implementeringsfasen 

I implementeringsfasen afgiver Rådet sin anbefaling. Da analysen består af en række analyse-og undersøgelsesspørgsmål, vil anbefalingen rumme underliggende opmærksomhedspunkter for de undersøgte områder. Der vil dog altid blive lavet én samlet anbefaling, som indeholder de forskellige elementer af Rådets beslutning. Det er regionernes opgave at implementere Behandlingsrådets anbefalinger efterfølgende”